REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

Paper Addict- firma projektowa i sklep internetowy dostępny pod adresem www.paperaddict.pl ; należąca do Igi Buryty prowadzącej działalność pod nazwą: Paper Addict Iga Buryta z siedzibą w Celestynowie.

Zamawiający– podmiot, który dokonuje zakupu oraz zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Paper Addict.

Strony –Zamawiający (Klient) i Paper Addict.

Produkt– Przedmiot lub usługa, którą Zamawiający może zakupić poprzez Stronę internetową www.paperaddict.pl.

Sklep Internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.paperaddict.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona internetowa – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem www.paperaddict.pl.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, w celu wykonania danej usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą Sklepu Internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości Produktów.

§ 1 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG PAPER ADDICT

1.1. Regulamin ustala: ogólne warunki współpracy Zamawiającego i Paper Addict; sposoby zamówienia produktów i usług; warunki realizacji usług oferowanych przez Paper Addict.

1.2. Zamawiający, przed złożeniem zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

1.3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Zamawiającego z przestrzegania zawartych w nim zasad.

1.4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.papperaddict.pl w zakładce „REGULAMIN”.

§ 2 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

2.1.Treści zawarte na stronie Stronie Internetowej, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2.2. Prezentowane na Stronie Internetowej produkty sprzedawane są za  pośrednictwem Internetu w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Stronami.

2.3. Paper Addict zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej i cenowej, dodawania nowych produktów do Sklepu Internetowego, usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

2.4. Rabaty i promocje nie łączą się.

2.5. W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 3 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie umowy na odległość pomiędzy Stronami, następuje w momencie złożenia zamówienia z dokonaniem opłaty na rachunek bankowy Paper Addict.

3.2. Płatność za zamówienie odbywa się poprzez przelew tradycyjny na rachunek Paper Addict podany w podsumowaniu zamówienia. 

3.3. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 2 dni robocze.

3.4 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca (Paper Addict) niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.5. Potwierdzonego, zaakceptowanego oraz opłaconego zamówienia nie można anulować.

3.6. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie z Paper Addict. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Paper Addict.

3.7. Paper Addict może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.

§4 DOSTAWA

4.1. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. 

4.2. Nie ma możliwości realizacji wysyłki „za pobraniem”

4.3. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost i DPD lub Paczkomatem.

4.4. Paper Addict zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie wysyłki oraz przekazania nr przewozowego.

4.5. Paper Addict nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.

4.6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).

4.7. Po dokonaniu potwierdzenia odbioru, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne! Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu uszkodzeń reklamacji.

4.8. Reklamacje dotyczące stanu przesyłki należy składać firmie kurierskiej. Paper Addict nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę po przekazaniu jej firmie kurierskiej.

4.9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Bieg terminu określonego w ust. 5.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

5.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 5.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5.4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 5.1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Zamawiającego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

5.10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§6 PRAWA AUTORSKIE

6.1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i są przedmiotem praw autorskich.

6.2. Wszelkie utwory, oraz zawartości zamieszczone na stronie Internetowej Paper Addict, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi ze szczególnym uwzględnieniem Projektów Indywidualnych są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Paper Addict.

6.3. Utwory wskazane w ust. 9.2. powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.

6.4. Paper Addict zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym Paper Addict.

6.5. Paper Addict zastrzega sobie wyłączne prawo do publikacji wszystkich swoich projektów i realizacji – zarówno w Internecie jak i w materiałach drukowanych.

6.6. Paper Addict zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ofercie projektów stworzonych na indywidualne zlecenie Zamawiającego.

6.7. Paper Addict zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Zamawiającego.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane w celu realizacji złożonego przez niego zamówienia.

7.2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych Klienta  jest Iga Buryta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paper Addict Iga Buryta ul. Osiecka 41a, 05-430 Celestynów. e-mail: kontakt@paperaddict.pl.

7.3. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania zaproszeń ślubnych i okolicznościowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.

7.4. Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres 2 lat od realizacji zamówienia Zamawiającego.

7.5. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7.6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7.7. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy stworzenia papeterii ślubnej i okolicznościowej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówień w ramach umowy.

7.8. Paper Addict nie będzie przekazywać danych Zamawiającego osobowych żadnym odbiorcom danych. Ponadto dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

7.9. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do tworzenia profili.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Podjęcie współpracy przez Zamawiającego oznacza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zapisane w nim postanowienia. 

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11.3. Paper Addict zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

11.4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.